มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

0
543
รับทําเว็บ อบต

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ

รับทําเว็บ อบต

ซึ่งมีเนื้อหาในเว็บที่ถูกกำหนดให้มีและแสดงแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 1 Website Contents)
เนื้อหาที่ควรมีในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน
1.1) เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแล เว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น

1.2) ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer: CIO)
รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง
ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) เป็นต้น
วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ นโยบายการ บริหารจัดการด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น
การบริหารงานด้าน ICT เช่น ยุทธศาสตร์, แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ เป็นต้น
ข่าวสารจากซีไอโอปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ

1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

1.4) เว็บลิงค์
ส่วนงานภายใน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

1.5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนว
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่

1.6) ข้อมูลการบริการ
แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ

1.7) แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
ส่วนที่ให้บริการประชาชนสำ หรับ Download แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน

1.8) คลังความรู้
ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆข้อมูล GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา (Reference) และวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

1.9) คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม

1.10) ผังเว็บไซต์(Site map)
ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here